VOP Vyšívání

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní podmínky

 

Firmy

Červík-Pája

  Pavel Čermák   

se sídlem Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí

identifikační číslo: 61074195

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeného na MÚ v Rakovníku pod č.j. žú/421/2015/3 , ze dne 19.5.1995,

pro zakázkovou výrobu a přímý prodej

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Firmy „Červík-Pája“ - Pavel Čermák, se sídlem Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí, identifikační číslo: 61074195, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ v Rakovníku oddíl (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cervik-paja.cz, www.cervik-paja.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.cervik-paja.cz a www.cervik-paja.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       uzavření kupní smlouvy

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-                         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-                         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-                         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.       cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

· v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Pod Větrákem 926, 271 01 Nové Strašecí  (pouze po odsouhlasení prodávajícím); „Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“;

· v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

· bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4259988319/0800, vedený u společnosti  Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);

· Platba platební kartou – připravujeme.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.       odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@cervik-paja.cz.

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti.. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.      Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.       přeprava a dodání zboží

6.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li opakovaně kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7.       odpovědnost za vady, Záruka

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí.

8.       další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      „Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit kupujícímu účtenku.

8.2.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.3.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.6.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.       ochrana osobních údajů +GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů – Červík - Pája v. 11-2022

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Pavel Čermák-Červík, Pod Větrákem 926, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 610 74 195, DIČ: CZ7409041178.

Odpovědnou osobou za řádné zpracování a ochranu Vašich dat je zodpovědná osoba Pavel Čermák.

S Vašimi osobními údaji bude tedy pracovat jen odpovědná osoba, obchodní oddělení, účetní a marketingové oddělení.

 

Jaká data zpracováváme, uchováváme a proč?

Zpracováváme Vaše:

 • Identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, firma, odpovědná osoba, zástupce, IČO, DIČ.
 • Kontaktní údaje, hlavně adresa, e-mail, telefonní čísla, případně profily na sociálních sítích, pobočky.
 • Marketingové informace – data o nákupním chování zákazníků, pohlaví a věk, zeměpisné údaje.
 • V případě, že je vedeno reklamační řízení nebo soudní spor, uchováváme podklady řízení potřebné k domožení se práva.

Data jsou primárně využívána k naplnění zákonných povinností vznikajících smluvním vztahem dle občanského nebo obchodního zákoníku, ochrana osobních údajů a zákonů souvisejících.

Zpracování marketingových informací upozorňujeme vstupním upozorněním na cookies na hlavní stránce webu.

Vaše data jsou poskytována pouze Finančním úřadům (daně) a kontrolním úřadům státní moci.

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

 

Jak uchováváme Vaše data?

Pro internetovou komunikaci používáme šifrovaný přenos dat (certifikát SSL).

Vaše data jsou uložena ve firemním PC, v databázi, která je zabezpečena přihlašovacím jménem a heslem. Oprávněný přístup k datům má jen odpovědná osoba za zpracování osobních údajů - Pavel Čermák, účetní, obchodní a marketingové oddělení.

Vaše data jsou uchovávána po zákonem stanovenou dobu, a to účetní záznamy a doklady po dobu 5 let, daňové doklady rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty 10 let, mzdové listy po dobu 30 let od následujícího roku od posledního záznamu, stejnopisy evidenčních listů 3 roky (počínaje následujícím rokem).

Po uplynutí této lhůty jsou datová data smazána a písemné dokumenty skartovány.

Pro Vaše data používáme pouze legální software, které je pravidelně aktualizováno, pro zajištění stability systému a zajištění opravy nefunkčních nebo chybějících částí. Na svých zařízeních máme nainstalované antivirové programy a používáme firewall. Přístup k datům je přes uživatelské účty a jsou chráněna heslem. Naše data jsou zálohována.

V případě, že budete žádat zaslání, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, budete požádáni o ověření Vaší totožnosti, a to:

 • Odesláním žádosti z emailu, který je u nás registrován a potvrzení kódem, který bude odeslána Vaše telefonní číslo uvedené Vámi při zadávání vstupních dat.
 • Žádostí, která bude zaslána na naši korespondenční adresu (Pavel Čermák-Červík, Pod Větrákem 926, 271 01 Nové Strašecí), bude obsahovat úředně ověřený podpis Vaší osoby. Na obálku uveďte “Osobní údaje-neotvírat“, tím zaručíte, že obálku otevře pouze pověřená osoba.
 • Osobně, po předchozí domluvě, kde budete požádáni o prokázání totožnosti občanským průkazem nebo pasem.
 • Telefonicky na telefonním čísle +420 777 909 980, v tomto případě budete požádáni o doplňující údaje, které nám pomohou ověřit, zda se jedná o Vaši osobu. V tomto případě volejte z telefonního čísla vedeného v naší databázi.

Tyto kroky jsou nutné pro ověření Vaší totožnosti, a to z důvodu ochrany Vašich dat, které nám ukládá zákon. Bez poskytnut těchto informací Vám nemůžeme sdělit jakékoli informace nebo přijmout Vaši žádost.

Ochrana papírových dat. Data ,které jsou v papírové podobě a obsahují Vaše osobní údaje, jsou umístěné v uzamykatelné místnosti, kde jsou uchovány ve skříni s uzamykatelnými dvířky. Přístup k ním má jen pracovník zodpovědný za zpracování osobních údajů a oddělení lidských zdrojů.

 

 

 

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na informaci, jaká konkrétní data o Vás uchováváme.

Máte právo na opravu dat, výmaz (pokud zákon neukládá jinak).

Pokud jste poskytli na některé informace souhlas se zpracováním, máte právo tento souhlas odvolat (odvolání souhlasu je potřeba učinit písemnou formou, telefonicky nebo emailem dle výše uvedených pravidel).

 

Porušení zabezpečení – pravidla pro únik dat.

Pro Vaši ochranu dat děláme maximum a veškerá snaha je pro zajištění Vaší bezpečnosti. Jelikož v dnešní době i přes veškeré opatření může dojít k úniku dat, stanovili jsme si pravidla pro tento případ. Narušení může dojít prolomením hackerů do naší databáze, vloupáním do našich prostor a dalšími nezákonnými praktikami.

 • V případě zjištění, že došlo k porušení zabezpečení a úniku dat, budeme do 72 hodin od zjištění informovat Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Budeme okamžitě informovat osoby, jejichž data unikla.
 • Únik dat dokumentujeme.
 • Evidujeme i porušení zabezpečení osobních údajů, kdy většinou nedochází k úniku dat, ale sníží se zabezpečení dat například vlivem:
  • Technického výpadku e-shopu nebo webu.
  • Útoku DDoS, kdy jsou stránky nedostupné, ale k úniku nedošlo.
  • Poškození dat vlivem špatného hard disku.
  • Přístup k datům zaměstnance, který nemá na data ze své pozice nárok.
  • A další…

Jsme si vědomi, že psát toto je nepopulární a může vyvolat určité pochyby, ale věřte, že ti kdož toto nepíší a nepočítají s touto alternativou, nechrání data tak, jak by měli.

 

V případě dotazů či nejasností se na nás můžete obrátit na:

 

 • Tel. +420 777 909 980  Pavel Čermák
 • E-mail:   registrace@cervik-paja.cz
 • Osobně – po tel. Dohodě na adrese:  Pavel Čermák, Pod Větrákem 926, 271014 Nové Strašecí

10.    Doručování

10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.  Zpráva je doručena:

§    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

§    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

§    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

§    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11.     záverečná ustanovení

11.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pavel Čermák – Červík, Pod větrákem 926, 27101 Nové Strašecí, adresa elektronické pošty obchod@cervik-paja.cz, telefon 777909980.

 

V Novém Strašeci dne 20.11.2022                                                                                                               


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).