VOP

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu

Pavel Čermák – Červík Pája

provozovaného na internetové adrese www.cervik-paja.eu,

a to prostřednictvím webového rozhraní.

Platné od 21.3.2024 do vydání a zveřejnění nových obchodních podmínek na www.cervik-paja.eu.

 

I. Úvodní ustanovení

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu

Pavel Čermák – Červík Pája (www.cervik-paja.eu), se sídlem: Pod větrákem 926, 27101 Nové Strašecí, datová schránka č. t43vyg2, identifikační číslo : 61074195, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ v Rakovníku pod č.j. žú/421/2015/3 (dále jen „prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cervik-paja.eu , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 1.  

1.2  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese: www.cervik-paja.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající mě nit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6  Internetový obchod Červík Pája je se zaměřuje na strojové vyšívání a tedy převážně na textilní výrobky, na které je aplikována výšivka přímo nebo nepřímo.

II. Uživatelský účet

2.1  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může též provádět objednávání bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této zodpovědnosti ze strany kupujícího.

2.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či   v případě, kdy kupující porušil své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo ceny za dopravu a nákladů za úhradu kupní ceny, které jsou uvedeni zvlášť. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu tohoto zboží.

3.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených a balením a dodáním zboží, tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky, není-li zde uvedeno jinak.

3.3  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (kupující objednávané zboží „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).,

3.5  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.6  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

IV.  Cena zboží a platební podmínky

4.1  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí, a to pouze po předchozí domluvě s prodávajícím;
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 3014318013/3030 vedeného u Air bank a.s..;
 • platební metodou Paypal.

4.2  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či služeb. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V.  Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 odst. d) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl.5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (cervik@cervik-paja.eu).

5.3  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy. Tímto způsobem není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti. Zboží kupující odešle zpět nebo je předá na adrese:

Pavel Čermák – Červík Pája, Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů prodávajícímu.

5.4  Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.5  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6  Kupující bere na vědomí, že ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.7  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající bez zbytečného odkladu kupní cenu, kterou od prodávajícího v souvislosti s touto smlouvou obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu dle prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

VI.  Přeprava a dodání zboží

6.1  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li opakovaně kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3  V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky od přepravce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.6  Náklady na dodání zboží nebo služeb jsou zveřejněny na internetovém obchodě prodávajícího na adrese:  www.cervik-paja.eu/doruceni.

 

VII.  Zákonná odpovědnost za vady

7.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky za jakost a zákonnou odpovědností za vady prodávajícího se řídí obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) (déle jen „Reklamace“).

7.2  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že věc nemá při převzetí vady. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3  Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranil, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.5  Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí dále jen „záruční doba“). 

7.6  Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předcházejícího používání.

7.7  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční doby odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího:

 • na adrese jeho provozovny:

Pavel Čermák – Červík Pája, Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí,

 • telefonicky na čísle:

+420 777 909 980

 • na adresu elektronické pošty:

reklamace@cervik-paja.cz

7.8   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.9  Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.8 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.10  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII.  Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

8.3  Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (§ 1820 odst. 1 písm. n občanského zákoníku).

8.7  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.8  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.9  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.10  Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX.  Ochrana osobních údajů

9.1  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

V Novém Strašecí 21.3.2024

 

 

 

X.  Přílohy

10.1   Příloha: Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Internetového obchodu

Pavel Čermák – Červík Pája

provozovaného na internetové adrese www.cervik-paja.eu,

a to prostřednictvím webového rozhraní,

dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb. - nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat :

Pavel Čermák – Červík Pája (www.cervik-paja.eu),

se sídlem: Pod větrákem 926, 27101 Nové Strašecí,

tel. +420_777909980,

 e-mail: cervik@cervik-paja.eu

 

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 1. Důsledky odstoupení od smlouvy a převzetí zboží
  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději   do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2. Převzetí zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

     Pavel Čermák – Červík Pája, Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  2. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží.
   Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 1.  

10.2   Příloha vzorový formulář odstoupení od smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát

Pavel Čermák – Červík Pája, Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí,

e-mail: cervik@cervik-paja.eu

- Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb (*):  

- Datum objednání (*):                                     / datum obdržení (*):


- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů:


- Adresa spotřebitele / spotřebitelů:- Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

- Datum:


 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).